تعبیر خواب آلو سیاه خشک و قرمز شیرین برای زن باردار از امام صادق

تعبیر خواب آلو سیاه خشک و قرمز شیرین برای زن باردار از امام صادق

تعبیر خواب آلو تعبیر خواب آلو ، سیاه برای زن باردار و آلوچه سبز شیرین و لواشک طلایی خشک شده همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر …

تعبیر خواب کندن پر طاووس و جوجه طاووس برای دختر مجرد و طاووس نر و ماده

تعبیر خواب کندن پر طاووس و جوجه طاووس برای دختر مجرد و طاووس نر و ماده

تعبیر خواب کندن پر طاووس تعبیر خواب کندن پر طاووس ، معنی کندن پر طاووس در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر …

تعبیر خواب عروسی مادر و پدر و ازدواج مادر بیوه و ازدواج پسر با مادر و ازدواج مرده امام صادق

تعبیر خواب عروسی مادر و پدر و ازدواج مادر بیوه و ازدواج پسر با مادر و ازدواج مرده امام صادق

تعبیر خواب عروسی مادر تعبیر خواب عروسی مادر ؛ معنی دیدن عروسی مادر در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب …

تعبیر خواب گربه مرده

تعبیر خواب گربه مرده ، دیدن لاشه گربه در خانه و لاشه گربه سیاه حضرت یوسف همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خواهر ، ناتنی امام صادق و صاحب خواهر شدن و خواهر مرده ابن سیرین

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب گربه مرده

دیدن گربه مرده در خواب نشان دهنده این موضوع است که یک رابطه از بین رفته در گذشته داشته اید.

این خواب نشان می دهد که شاید از رابطه بد خارج شده اید و یا ممکن است که تجربه تلخ طلاق را پشت سر گذاشته باشید.

این احساسات برای روح ما سنگین است و معمولا ما را خیلی اذیت می کند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب برادر ، دار شدن ابن سیرین و همسر و برادرکشی و برادر زن امام صادق

این خواب رویدادی را نشان می دهد که ناخوشایند و غیر مترقبه است.

تعابیر مختلف در مورد گربه از سایر معبران

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب گربه را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق

دیدن گربه در خواب پنج معنی دارد.

معنی اول دیدن گربه در خواب دزد است.

معنی دوم دیدن گربه در خواب زنی است که غماز است و عیب جویی می کند و طعنه می زند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب رفتن به کلیسا

معنی سوم دیدن گربه در خواب بیماری است.

معنی چهارم دیدن گربه در خواب زنی مهربان و دلسوز در زندگی بیننده خواب است.

معنی پنجم دیدن گربه در خواب جنگ و خصومت و دشمنی است.

ابن سیرین

دیدن گربه در خواب خوب نیست و اشاره به مردی دارد که دزد است و فساد ایجاد می کند.

اگر در خواب خود ببینی که گربه ای در حال وارد شدن به خانه توست معنی خواب این است که دزد به منزلت می زند.

اگر گربه در خواب از سفره تو چیزی بخورد یعنی دزد به متزلت می زند و چیزی از خانه ات می برد.

اگر در خواب خود ببینی که گربه ای را کشته ای معنی این خواب این است که دزدی به خانه ات می زند و تو او را میکشی و یا به عبارتی دستگیر می کنی.

اگر در خواب ببینی که گربه از آلت تناسلی تو خارج می شود معنی این خواب این است که صاحب فرزندی می شوی که دزد و راهزن می شود.

ابراهیم کرمانی

اگر بعد از صبح در خواب گربه ای را ببینی معن این خواب این است که به مدت شش روز بیمار خواهی شد.

اگر در خواب خود ببینی که گربه ای را کشته ای و پوست گربه را کنده ای ، به این معناست که مال دزد را می گیری.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب اذان ، گفتن زن و دختر در خواب و شنیدن ابن سیرین و اذان گفتن در گوش نوزاد

خوردن گوشت گربه در خواب به این معنی است که شما از مسافرتی دور ، مال و ثروت به دست می آورید.

پوشیدن لباسی از جنس پوست گربه ازدواج با زنی است که دزد است و مورد اعتماد نیست ولی زیباست.

آنلی بیتون

دیدن گربه ای لاغر و کثیف در خواب اشاره به این موضوع دارد که خبر های بدی به شما می رسد و دوستی از دوستان شما در آستانه مرگ قرار خواهد گرفت.

اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف را ببینید که آن را از خود می رانید تعبیر این است که دوست شما بعد از تحمل یک مدت طولانی بیمایر خوب می شود.

اگر دختری در خواب ببیند که یک توله گربه در بغل دارد معنی آن این است که دیگران به او در زندگی خیانت می کنند.

اگر در خواب خود گربه ای را ببینید که نمی توانید گربه را از خود دور کنید معنی خواب بدبختی است.

اگر در خواب گربه ای شبه شما حمله کند معنی این خواب این است که دشمنانی دارید که می کوشند دار و ندار شما را از شما بگیرند.

اگر در خواب بتوانید گربه را از خود دور کنید یعنی در راه موفقیت موانع را طی می کنید و به مال و قدرت و ثروت زیادی می رسید.

اگر در خواب گربه به شما چنگ بزند دشمنی دارایی شما را که برای به دست آوردنش تلاش زیادی کرده اید را از دست شما در می آورد.

لوک اویتنهاو

اگر در خواب ببینید که گربه به شما چنگ می زند معنی این خواب این است که در مسیر زندگی و موفقیت های شما مانع وجود دارد.

دیدن گربه سیاه در خواب خوب نیست و نشان از بدبختی دارد.

اگر در خواب خود ببینید که گربه ای را نوازش می کنید معنی این خواب این است که ناسپاسی می بینید.

اگر در خواب یک گربه ببینید که در حال میو میو کردن است معنی این خواب یک دعوا است که زمان زیاید طول می کشد.

دیدن پوست گربه در خواب نشان دهنده این است که چیزی را که قبلا گم کرده بودید را پیدا خواهید کرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب رنگ سرخ ، معنی دیدن رنگ سرخ در خواب های ما چیست

دیدن گربه در خواب نشان دهنده کسی است که در ظاهر با شما دوست است ولی در باطن با شما دسمنی می کند و خوبی شما را نمی خواهد.

دیدن گربه وحشی در خواب نشان دهنده دوستی است که بسیار خطرناک است و باید حواستان را کاملا جمع کنید وگرنه ضربه بزرگی به شما می زند.

اگر در خواب دیدید که در حال زدن یک گربه هستید توجه داشته باشید که به شما خیانت خواهد شد.

منوچهر مطیعی

گربه در خواب زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای رفع نیاز نیست و بیشتر به انی کار عادت کرده است.

اگر در خواب دیدید که گربه دارید معنی خواب این است که زنی دست کج و دزد در مسیر زندگی شما قرار می گیرد.

اگر در خواب چند گربه را در جایی دیدید معنی خواب شما این است که تعدادی زن در جایی جمع شده اند و درباره شما صحبت می کنند و غیبت شما هم می شود.

اگر در خواب دیدید که گربه چیزی از خانه شده دزدیده است معنی خواب این است که از خانه شما سرقت می شود و دزد خانه شما یک زن است.

اگر در خواب دیدید که گربه ای را در بغل گرفته و فشار می دهید معنی خواب شما این است که زنی شما را فریب می دهد.

اگر گربه روی شانه شما در خواب باشد چنین زنی به شما مسلط می شود.

اگر در خواب دیدید که به گربه غذا می دهید معنی خواب شما این است که پول و مال خود را برای چنین زنی خرج می کنید.

اگر در خواب دیدید که دنبال یک گربه می دوید تا او را بگیرید زنی شما را مستصل می کند و سرگردان می شوید.

اگر گربه ای در خانه شما موش بگیرد معنی خواب این است که زنی برای شما خوش خدمتی می کند والی خودش صادق نیست.

حضرت یوسف ع

اگر در خواب ببینید که گربه ای را می کشید معنی خواب شما این سات که در زندگی درویش و مستمند می شوید.

تعبیر خواب گربه مرده حضرت یوسف تعبیر خواب گربه مرده سیاه تعبیر خواب گربه مرده زرد تعبیر خواب گربه زرد تعبیر خواب گربه طوسی تعبیر خواب گربه سوخته تعبیر خواب گربه سیاه و سفید تعبیر خواب گربه مریض

آخرین بروز رسانی در : شنبه 3 اردیبهشت 1401

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام مُچُم و لینک مستقیم بلا مانع است.