تعبیر خواب نذری پختن مرغ و برنج و قیمه نذری و نذری پختن حلیم نی نی سایت

تعبیر خواب نذری پختن مرغ و برنج و قیمه نذری و نذری پختن حلیم نی نی سایت

تعبیر خواب نذری پختن تعبیر خواب نذری پختن ؛ معنی دیدن نذری پختن در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت …

تعبیر خواب فرار مرده از زنده و فرار از پدر مرده و داعش و هیولا و قاتل و ابن سیرین

تعبیر خواب فرار مرده از زنده و فرار از پدر مرده و داعش و هیولا و قاتل و ابن سیرین

تعبیر خواب فرار مرده از زنده تعبیر خواب فرار مرده از زنده ؛ معنی فرار کردن مرده از زنده در خواب ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که …

تعبیر خواب توله یوزپلنگ امام صادق و یوزپلنگ اهلی و یوزپلنگ سفید و زرد

تعبیر خواب توله یوزپلنگ امام صادق و یوزپلنگ اهلی و یوزپلنگ سفید و زرد

تعبیر خواب توله یوزپلنگ تعبیر خواب توله یوزپلنگ ، معنی دیدن توله یوزپلنگ در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت …

تعبیر خواب مدفوع

تعبیر خواب مدفوع , تعبیر خواب مدفوع سگ و گربه , تعبیر خواب مدفوع نوزاد و بچه , تعبیر خواب مدفوع ردن و خوردن

تعبیر خواب مدفوع کردن و خوردن ، تعبیر خواب مدفوع بچه و نوزاد ، تعبیر خواب مدفوع حیوانات و سگ و گربه و گاو همگی در بخش تعبیر خواب سایت پارسی زی.با بهترین مرجع تعبیر خواب مدفوع همراه باشید.

مدفوع در خواب

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می نویسد که مدفوع احساس ناراحتی و نفرت یا گذشته ای است که باید از دست آن خلاص شد است.

تعبیر خواب مدفوع انسان از دید خیلی از معبران خوب نیست .خیلی از معبرین هم دیدن مدفوع در خواب را پول می دانند.پولی که از راه حرام به دست امده است خود را به صورت مدفوع در خواب نشان می دهد.

علامه مجلسی ره دیدن مدفوع در خواب را خیلی خوب می داند و معتقد است که کسی که چنین خوابی را ببیند از غم و غصه بیرون می آید و قرضش ادا می شود.

منوچهر مطیعی می گوید که مدفوع در خواب مالی است که احتمال حرام بودن آن مال وجود دارد.احتمال اینکه مدفوع در خواب پول باشد خیلی زیاد است.اگر ببینی جای مدفوع را میشوری و پاک می کنی تعبیرش خیلی خوب است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شیر جنگل برای زن باردار از دید حضرت یوسف و امام صادق

تعبیر خواب مدفوع در خواب پول نیست بلکه رهایی از غم و غصه است و چون پول بسیاری از مشکلات را حل می کند و انسان را نجات می دهد این خواب به پول نیز تعبیر می شود ، به خصوص اگر رنج و غم بیننده خواب از بی پولی باشد.

محمد بن سیرین مدفوع در خواب را مال حرام می داند.او معتقد است که اگر ببین که در چاه توالت افتاده ای بدان که مالی را از بی پناهی غصب می کنی. تعبیر خواب گرگ شدن نیز مال حرام است.

حضرت دانیال ع هم معتقدند که مدفوع در خواب مال حرام است.

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر در خواب ببینی که مثل سیل از شکم تو مدفوع می آید ، کسی که صاحب قدرت است تو را ناراحت می کند.تعبیر خواب اسهال در خواب این است که شما در خرج کردن اموالت اسراف می کنی.

اگر در خواب تمام بدنت به مدفوع آلوده بود بدان که به گناهی آلوده می شوی.

امام صادق ع معتقد است که اگر در خواب ببینی که در محل مخصوص ان انجام می شود تعبیرش چهار چیز است، یا مال حرام است یا گشایش است و یا خرج کردن مال برای خانواده خود است و یا دور شدن از غم و اندوه است.

جابر مغربی می گوید که اگر در خواب دیدی که داخل مدفوع شدی بدان که صاحب قدرتی باعث ناراحتی تو می شود.اگر پایت روی مدفوع رفت و زمین خوردی و آلوده شدی ، حاکم تو را از جایگاه پستی که داری پایین می کشد.

اگر در خواب دیدی که از مقعدت مدفوع بیرون زده و بدنت را نجس کرده است بدان که مال حرام به دست می آوری.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مار ، سیاه و سبز و زرد و قرمز و بزرگ و کبری و دوسر

تعبیر خواب مدفوع بچه

بسیاری از معبران بزرگ دیدن مدفوع بچه در خواب را خوب نمی دانند.

تعبیر خواب مدفوع بچه این است که به زودی پاداش و هدیه بزرگی به شما داده می شود و هر چه این این مدفوع تیره تر باشد موفقیت و پاداش شما افزون خواهد شد. تعبیر خواب احساس امنیت در زلزله و تعبیر خواب بچه چاق نیز موفقیت است.

تعبیر خواب مدفوع کردن

منوچهر مطیعی معتقد است که اگر خود را در حال مدفوع کردن ببینی از غم و غصه بیرون می آیی و خوشحال می شوی.

جابر مغربی معتقد است که مدفوع کردن در خواب جدا شدن از مال و اموال است.

این سیرین می گوید که اگر دیدی در دستشویی هستی و در حال ادرار و مدفوع کردن هستی بدان که مال و اموالت را خرج می کنی.همچنین مدفوع کردن در رختخواب نشان این است که مقداری از دارایی خودت را به همسرت می دهی.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دزد ، دزدی کردن و دزدیدن طلا و پول و کیف و ماشین و کفش از مغازه

اگر در خواب دیدی که مدفوع کرده ای و در حال پنهان کردن مدفوع در زیر خاک هستی مالت یا طلا یا گنجی را در زیر خاک پنهان می کنی.

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر ببینی در حال مدفوع کردن در جایی هستی که قبلا آنجا را ندیده ای و به انجا نرفته ای بدان که مالت را در جای بی خیر و برکتی خرج می کنی.

تعبیر خواب مدفوع کردن در ملا عام این است که به خاطر مال و ثروت خود به دیگران فخر می فروشید.اگر دیدی که مدفوع کرده اید و از این کار خجالت می کشید بدانید که مال حرام به دست آورده اید.

اگر دیدید که مدفوع خود را ازدید دیگران پنهان می کنید تعبیرش این است که مالی دارید یا چیز گرانبهایی دارید که زیر زمین پنهانش می کنید یا اینکه شما پولدار هستید و خود را فقیر نشان می دهید.

تعبیر خواب مدفوع حیوانات

حضرت دانیال ع معتقد است که اگر در خواب مدفوع حیوان چهارپایی را ببینی تعبیرش به دست آوردن مال حرام است.

دیدن مدفوع خرگوش در خواب به دست آوردن ثروت بسیار زیاد و بدون حساب و کتاب است به طوری که تصورش را نخواهی کرد.

اگر در خواب گنجشک روی شما مدفوع کند تعبیرش این است که اتفاقات خیلی خوبی برای شما در راه است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که دیدن مدفوع حیوانات تعبیرش این است که شما بدون سختی موفقیت های بزرگی را به دست می آوری. تعیبر خواب عقاب نیز موفقیت است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مرده ، پول و طلا بدهد و آرایش کرده مدفوع کند و مرده را کتک زدن

تعبیر خواب مدفوع سگ

حضرت دانیال ع معتقد است که اگر مدفوع سگ را در خواب ببینی تعبیرش مالی است حرام که با زرو و ظلم به دست آورده ای.البته عده ای معتقدند که تعبیر خواب دیدن مدفوع سگ در خواب مالی است که هیچ گاه آنرا از دست نمی دهید.

مدفوع گربه

حضرت دانیال ع معتقد است که اگر مدفوع گربه را در خواب ببینی تعبیرش این است که مالی را باخیانت کردن به دست می آوری.

مدفوع گاو

محمد بن سیرین معتقد است که اگر در خواب پهن اسب و گاو را ببینی ، تعبیرش مال و نعمت است که هر چقدر این مدفوع ها بیشتر باشد به مال و ثروت بیشتری می رسید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سگ ، سیاه و سفید و زرد و قهوه ای کوچولو و بزرگ+ هار گازت بگیره

تعبیر خواب خوردن مدفوع

ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر در خواب ببینی که مدفوع می خوری ، تعبیرش این است که مال حرام به دست می اوری و مصرف می کنی.

نکات تکمیلی

همانطور که دیدن مدفوه بچه در خواب اشاره به موفقیت دارد می توانی به این موضوع اشاره کنیم که تعبیر خواب سوسک کشتن نیز به موفقیت اشاره دارد.

دیدن مدفوع بچه تعبیرش دقیقا برابر است با تعبیر خواب برنده شده پول که هر دو از موفقیت خبر می دهند.

دیدن مدفوع در خواب بیانگر رهایی از غم و غصه است و تعبیر خواب بیرون بردن برف از خانه نیز همین معنی را می دهد.

تعبیر خواب مدفوع ، مرده و خوردن کردن گربه ، سگ ، گاو ، حیوانات ، بچه و نوزاد

دیدن مدفوع در خواب، پول و یا رهایی از غم و رنج است. پهن حیوانات حلال گوشت در خواب مال و نعمت است و سرگین آدمی مال حرام است. اگر کسی بستر خود را آلوده دید، از مال خود به همسرش می بخشد و اگر دید در جایی نجاست کرد و آن را پوشاند، مال خود را در جایی پنهان می کند. به تعبیری دیگر، دیدن مدفوع انسان در خواب رهایی از رنج و غم است. مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن مدفوع در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون آمده که مدفوع مال حرام است.

تعبیر خواب مدفوع دیگران در خانه تعبیر خواب مدفوع بچه از نظر امام صادق تعبیر خواب مدفوع زرد رنگ تعبیر خواب مدفوع سفید تعبیر خواب مدفوع میمون تعبیر خواب مدفوع دیگران در توالت تعبیر خواب مدفوع انسان از نظر حضرت یوسف تعبیر خواب مدفوع زیاد

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 22 اسفند 1400

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام مُچُم و لینک مستقیم بلا مانع است.