تعبیر خواب دیدن برای دیگران و خواب خوشحال بودن یک نفر در دو بدن و دیگران و خواب های پیچیده و خواب نشناختن

تعبیر خواب دیدن برای دیگران و خواب خوشحال بودن یک نفر در دو بدن و دیگران و خواب های پیچیده و خواب نشناختن

تعبیر خواب دیدن برای دیگران تعبیر خواب دیدن برای دیگران ، معنی دیدن برای دیگران در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم …

تعبیر خواب ماهی قرمز زنده در استخر و خوردنی و ماهی گرفتن دختر مجرد

تعبیر خواب ماهی قرمز زنده در استخر و خوردنی و ماهی گرفتن دختر مجرد

تعبیر خواب ماهی تعبیر خواب ماهی سیاه و سفید و قرمز و گلی ، تعبیر دیدن ماهی مرده گرفتن و خوردن ، ماهی سرخ شده در خواب ، تعبیر ماهیگیری در خواب.کامل ترین …

تعبیر خواب دستشویی رفتن در ملا عام ابن سیرین و مرده در خانه دیگران

تعبیر خواب دستشویی رفتن در ملا عام ابن سیرین و مرده در خانه دیگران

تعبیر خواب دستشویی رفتن در ملا عام تعبیر خواب دستشویی رفتن در ملا عام ، معنی دستشویی رفتن در ملا عام در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که …

تعبیر خواب سگ

 تعبیر خواب سگ سفید پشمالو, سیاه, قهوه ای و زرد ، تعبیر حمله کردن, گاز گرفتن و فرار کردن از سگ ، تعبیر خواب غذا دادن یه سگ مریض

سگ در خواب

تعبیر دیدن گربه و سگ سیاه در خواب , خواب سگ زرد خانگی بزرگ و کوچک ، تعبیر خواب توله سگ کوچک و مریض و مرده و حمله سگ و گاز گرفتن سگ در خواب جزو خوابهای نسبتا معمول در مورد سگ هستند. در این مطلب از سایت پارسی زی امیدواریم به تمام سوالات شما پاسخ دهیم.

سگ در خواب یک دشمن پست است و گرگ در خواب یک دشمن مکار و دزد است و عقرب در خواب هم به همین دشمن نابکار اشاره دارد ولی عقرب دشمنی ضعیف تر است. همچنین می توانیم تعبیر خواب سوسک را هم دشمن ضعیف بدانیم.

تعبیر دیدن سگ در خواب

از نظر ابن سیرین سگ در خواب یک دشمن پست است که نر و ماده بودنش کاملا دلیل بر زن و مرد بودن آن دشمن دارد که جوانمردانه سعی می کند به شما آسیب بزند.سگی که در خواب می بینید اگر سیاه بود عرب است یعنی خودی است و اگر سفید بود عجم است و منظور از عجم دشمن غریبه است.

منوچهر مطیعی هم معتقد است که دیدن سگ آشنا خوب است و دوست شما می باشد ولی سگ غریبه دیدن خوب نیست و شما را دچار مشکل می کند.

امام جعفر صادق ع هم خواب سگ را بر ۴ چیز تعبیر می کند که دشمن و پادشاه طمعکار و مردم خبرچین و خاله زنک و عالمان بدکار می داند.از جمله خواب هایی که تعابیری نظیر خبر چینی و دشمنی دارد می توانیم به تعبیر دیدن گربه در خواب اشاره کنیم.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پیاز ، سفید و سرخ و قرمز و خام و داغ خریدن و خرد کردن و پوست کندن

حمله سگ و سگ گازت بگیرد

محمد بن سیرین معتقد است که اگر سگ لباست را نجس کرد بدان که از دشمنی خسته شده ای و اگر لباست را پاره کرد ضرر به تو می رساند.اگر لباس شما را به دندان بگیرد از مکروهی که به شما می رسد بر حذر باشید.

اگر سگ را دیدید که به شما پارس می کند بدانید که حرف بد می شنوید یا غیبتتان را می کنند و تعبیر اینکه سگ گازت بگیرد و خون بیاید زیان رسیدن از دشمن به  شماست.

منوچهر مطیعی معتقد است که اگر سگ به شما حمله کرد خوب نیست سگ نر دشمن مرد و سگ ماده دشمن زن است.اگر سگ کوچک بود ، دشمن کوچک است و اگر سگ بزرگ بود ، دشمن قوی است.

تعبیر خواب فرار کردن از سگ و ترسیدن از سگ و سگ شکاری

ابن سیرین می گوید که اگر شما از سگ فرار کنید یعنی از دشمن دوری می کنید و اگر سگ از دست شما فرار کرد یعنی دشمن از شما فرار می کند.
ابن اشعث معنقد است که اگر سگ شکاری دیدید بدانید که دشمنی دارید که در ظاهر هم دشمنی اش را به شما نشان می دهد.اگر سگ برای شما شکار می کرد بدانید که دشمنی دارید که به شما سود می رساند و زدن و دور کردن سگ شکاری دوری کردن از دشمنی است که بتو سود می رسد.
بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سیب ، قرمز و سبز و زرد و درختی خوردن برای زن باردار

تعبیر خواب انواع سگ های مختلف

سگ سیاه

سگ سیاه دشمن آشنا است و کسی است که شما را می شناسید.

سگ سفید

سگ سفید دشمنی است که غریبه است البته عده ای سگ را دوست می دانند به شرطی که فرمان شما را اطاعت کند.

سگ مرده

سگ مرده در خواب تعبیرش بستگی به حال شما در خواب دارد و اگر خوشحال بودید مرگ دشمن است و اگر ناراحت بودید در خواب ، از دست دادن نزدیکان است.

توله سگ

تعبیر خواب توله سگ دشمنی است که در آینده دشمن تو می شود و به عقیده عده ای عقیده دارد توله سگ نشان جوانی و هیجانات است.

سگ مریض

سگ مریض در خواب دیدن نشان از دشمن ضعیف است.

سگ زرد

دشمن ضعیفی است که نمی تواند به شما آسیب برساند

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سیل ، سونامی و باران و زلزله در خانه چیست

تعبیر خواب گله سگ

مطیعی معتقد است که اگر در خواب گله سگ دیدید بدانید که دشمن شما یکی نیست و یک جمع هستند و اگر سگ آشنا بود بدانید آن جمع از نزدیکان شما هستند و اگر غریبه بودند بدانید دشمنانتان غریبه هستند.

تعبیر خواب غذا دادن به سگ و یا خوردن گوشت سگ

منوچهر مطیعی معتقد است که تعبیر خواب غذا دادن به سگ خیلی خوب است و آرامش و خوشحالی است ولی اگر سگ غذا را از دست شما دزدید و رفت بدانید زیان و ضرر می بینید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب غذا ، خوردن و پختن و غذای نذری و دادن به مهمان

پارس کردن سگ

شنیدن صدای سگ فحش است و ناسزا ولی اگر صدای سگ را شنیدید ولی خود سگ را ندیدید بدانید که غیبت شما را می کنند.خوردن گوشت سگ هم برتری بر دشمن است ولی خوردن شیر سگ ترس و جنگ با دشمن است.

تعبیر خواب سگ شدن

ابن سیرین معتقد است خود را چون سگ دیدن در خواب ، کسب مال حرام است  و ابراهیم کرمانی معتقد است که مانند سگ آب خوردن به دنیا مشغول بودن است که در نهایت دچار بلا می شوید.این خواب تعبیری شبیه دزدیدن انگشتر در خواب دارد که آن هم کسب مال حرام است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب عنکبوت ؛ سیاه و زرد و قرمز و سفید و قهوه ای

تعبیر خواب نزدیکی سگ

اگر در خواب دیدید که با سگ آمیزش می کنید بدانید که دشمن بر دارایی شما طمع کرده است ولی دیدن آمیزش دو سگ با هم خوب است و روابط مشترک خوب را نوید می دهد.

نکات تکمیلی در مورد خواب سگ

  • اگر سگ به شما تکیه کرده بود ، دشمن به شما اعتماد می کند و اگر شما به سگ تکیه دادید شما به دشمن اعتماد کرده اید و ضرر می بینید.
  • آمدن سگ ماده در خانه شما نشان از ازدواج با یک زن بد دارد.
  • تعبیر خواب هدیه گرفتن و دادن سگ ، ازدواج یکی از نزدیکان شما است.
  • تعبیر خواب بازی کردن با سگ ، آشتی کردن با کسی است که مدتها با او قهر بوده اید.
  • تعبیر دیدن سگی که قلاده دارد ، دشمنی است قدرت ضربه شما را ندارد ولی اگر غفلت کنید قطعا به شما آسیب می رساند.
  • تعبیر خواب سگی که باردار است، شادی و سلامتی است.

مطالب تکمیلی

امام صادق ع سگ را در خواب پادشاهی طمع کار می داند و دیدن درخت در خواب نیز همین تعبیر را دارد ولی فقط به پادشاه بودن اشاره دارد بدون هیچ صفت خوب و بدی.

دیدن سگ باردار را نشانه ای از سلامتی می دانند و شادی و تعبیر خواب خواستگاری نیز از نظر امام صادق ع می تواند سلامتی و شادی باشد.

تعبیر خواب سگ ابن سیرین تعبیر خواب سگ سفید امام صادق تعبیر خواب سگ دنبالت باشه تعبیر خواب سگ در خانه تعبیر خواب سگ مهربان تعبیر خواب سگ سیاه حضرت یوسف تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ تعبیر خواب سگ کشی

آخرین بروز رسانی در : جمعه 2 اردیبهشت 1401

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام مُچُم و لینک مستقیم بلا مانع است.